نویسنده = فرشته محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های رسانه تأثیرگذار منطبق بر آموزه‌های دینی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-147

فرشته محمدی