بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از کاربست فنّاوری اطلاعات در سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از کاربست فنّاوری اطلاعات در سبک زندگی دینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است و در آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان موضوع بررسی قرار گرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش 4176 تن بوده است. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شده است که براساس فرمول کوکران 305 نفر برآورد شد. ابزار اندازه‌‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه‌ محقق‌‌ساخته، شامل 36 سؤال، بر اساس طیف 5 درجه‌‌ای لیکرت بوده، که فرصت‌‌ها و تهدیدهای فنّاوری اطلاعات را در سبک زندگی دانشجویان سنجیده است. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی نشان داد که مهم‌ترین فرصت‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سبک زندگی عبارت‌اند از: «بسط سواد رسانه‌ای به منظور رشد و بالندگی همه جنبه‌های زندگی» و «ایجاد فرصت‌‌های بی‌‌شمار برای پژوهشگران دینی با استفاده از حقایق، پیوندها و منابع موجود بر روی تارنماهای دینی». مهم‌ترین تهدیدهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سبک زندگی عبارت‌اند از: ترویج سبک زندگی مبتنی بر الگوهای مادی‌‌گرایی و مصرف‌‌گرایی و تهدید هویت ارزشی و اخلاقی. در کل، فرصت‌‌های کاربست فنّاوری اطلاعات در سبک زندگی دینی دانشجویان، بیش از سطح متوسط و تهدیدهای آن کمتر از سطح متوسط بوده است. بین نظر دانشجویان درباره فرصت‌‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سبک زندگی براساس مؤلفه‌های جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت وجود ندارد، اما بین نظر آنها درباره تهدیدهای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سبک زندگی بر حسب مؤلفه مقطع تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Opportunities and Threats resulting from the Application of Information Technology in the Religious Lifestyle of Students (A Case Study: Isfahan University Graduate Students)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Liaghatdar 1
  • Hosein Nazari 2
  • Setareh Mousavi 2
چکیده [English]

The present study aimed to analyze the opportunities and threats resulting from the application of information technology in the religious lifestyle of graduate students at Isfahan University, Iran. The study used a descriptive survey design and was conducted on graduate students studying at Isfahan University. The statistical population of the study included 4,176 individuals. According to Cochran’s sample size formula, a sample population of 305 individuals was selected through stratified random sampling in proportion to the statistical population. The study used a 36-item researcher-made questionnaire rated on a five-point Likert scale and evaluating the opportunities and threats in the lifestyle of students. The results of data analysis using descriptive and inferential statistics showed that the most important ICT opportunities in lifestyle were: “the development of media literacy in order to grow and thrive in all aspects of life” and “creating countless opportunities for religious scholars using facts, links, and resources on religious websites”. Furthermore, the most important ICT threats in lifestyle were “promoting lifestyle patterns based on materialism and consumerism” and “eliminating identity and moral values”. In general, the opportunities resulting from the application of information technology in the religious lifestyle of students were above average and the threats were below average. There was no difference among students in relation to ICT opportunities in lifestyle based on the components of gender and educational level. However, there were significant differences among them in terms of ICT threats in lifestyle based on the component of educational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious lifestyle
  • Information technology
  • opportunities
  • Threats
  • Students