دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-156 
4. رسانه و بعد اجتماعی امنیت ملّی

صفحه 83-111

مهرداد عظیمی؛ قدرت احمدیان