نویسنده = قاسم صفایی نژاد
الگوی «آرمان‌گرایی واقع بینانه» به مثابه ایدئولوژی اسلامی در «مدیریت انقلابی» رسانه

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 38-65

محمدجعفر محمدزاده؛ محسن سلگی؛ قاسم صفایی نژاد