اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین مختاری

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

dr.mokhtariatyahoo.com

مدیر داخلی

علیرضا کریمی

کارشناسی ارشد

alireza.kariimiatgmail.com