الگوی «آرمان‌گرایی واقع بینانه» به مثابه ایدئولوژی اسلامی در «مدیریت انقلابی» رسانه

نویسندگان

چکیده

این نوشتار نخست ایدئولوژی را تعریف و بر کارکرد آن در عرصه رسانه تأکید کرده است. پس از نقد نقش ایدئولوژی در رسانه پست‌مدرن و نیز نقد تعاریفی که ایدئولوژی را لزوماً در خدمت منافع طبقات حاکم و تحریف واقعیّت می‌دانند، با معرفی ایدئولوژی به مثابه امری گریزناپذیر در علوم‌ انسانی به‌طور کلی و در علم رسانه به‌طور خاص، تلاش نموده است الگوی اسلامی مدیریت رسانه را ارائه کند. در نهایت از «رسانه اسلامی» در معنای اَبَرواقعی یا فراواقعیّت تعبیر نموده که فراسوی واقعیّت و درعین‌حال در پیوند و تطابق با واقعیّت و معطوف به آرمان و حقیقت است. نویسندگان الگوی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه را ایدئولوژی اسلامی و با خصوصیت نفی سکولاریسم ــ که نگاهی دوگانه‌انگار به آرمان و واقعیّت دارد ــ و حقیقت‌گرایی دانسته‌اند. همچنین این مقاله با مقایسه هستی‌شناسی در گفتمان احیاگر ــ که مبدع آن اقبال لاهوری است ــ و گفتمان پست‌مدرنیسم که پدر آن فردریش نیچه است، تفاوت مبنایی و هستی‌شناسانه رسانه پست‌مدرن و رسانه اسلامی را که باید در پی احیای دین باشد، نشان داده است. در این جستار آرمان‌گرایی واقع‌بینانه به مثابه هستی‌شناسی و مدیریت انقلابی به منزله روش‌شناسی، دو اساس شکل‌گیری رسانه اسلامی معرفی شده‌اند. آرمان‌گرایی واقع‌بینانه با هم‌سازی، هم‌وندی و هم‌ورزی آرمان و واقعیت، مدیریت و انقلاب، دنیا و آخرت، جسم و روح، دین و دنیا و دین و سیاست معرفی شده است. این مقاله به‌عنوان یک «مدل» و نه «نظریه»، فقط به چیستی و چگونگی موضوع توجه نموده است؛ زیرا وظیفه هر مدلی همین است و همچون نظریه، کار آن چرایی و تحلیل نیست. کل مقاله درصدد پاسخ به آیاییِ امکان موضوع خویش است و مدعا (Thesis) را بر امکان آرمان‌گرایی واقع‌بینانه در مدیریت رسانه نهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idealistic and Realistic Models as Islamic Ideologies in Revolutionary Management of Media

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Mohammadzadeh
  • Mohsen Selgi
  • Ghasem Safaeinejad
چکیده [English]

The present paper first provides a definition for ideology, believing that ideology has more of an application in media than any other human shield. After a criticism of the role of ideology in the post-modern media and the definitions which consider ideology at service of the ruling class and as a means to distortion of reality, followed by ideology being introduced as an inevitable issue in humanities in general and in media science in particular, an Islamic version of media management is modelled. Finally, the Islamic media is interpreted as hyper-real or meta-real phenomena which are beyond reality, but in connection and conformity with reality and inclined to the ideal and real. This paper presents realistic idealism as an Islamic ideology and denies secularism, which has a dualistic view towards the ideal and real. Moreover, having compared otology – initiated by Eghbal Lahoori – with post-modernism – introduced by Friedrich Nietzsche – the present paper presents the fundamental and ontological differences between the post-modern media and Islamic media, which seek to revitalize religion. In this inquiry, realistic idealism as ontology and revolutionary management as methodology are introduced as the two cornerstones of Islamic media formation. The realistic idealism has been introduced by the assimilation of the ideal and real, management and revolution, life and hereafter, body and soul, life and religion, and religion and politics. This article, as a model per se and not a theory, copes with the quiddity and quality of the matter since this is what a model aspires to achieve: it does not deal with howness. The whole article deals with the possibility of its subject and is based the thesis on the possibility of realistic idealism in media management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Islamic media
  • revolutionary management
  • realistic idealism