شماره جاری: دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-156 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه مذاهب اسلامی

مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه