درآمدی بر کارکرد رسانه در جنگ نرم علیه امت اسلامی؛ رویکرد مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در دهه‌های واپسین، جنگ میان قدرتهای بزرگ را با توجه به تغییراتی که در آن رخ داده است جنگ نرم می‌نامند. ماهیت این نوع جنگ، فرهنگی و از جنس اقناع‌سازی و کنترل افکار عمومی است؛ ازهمین‌رو، ابزار کارگزاران جنگ نرم ماهیتی فرهنگی و ارتباطی دارند. مهم‌ترین ابزار این کارگزاران رسانه است. ابزارهای ارتباطی و درکل رسانه در جنگ نرم ظرفیتهای بسیاری برای کنشگری در صحنه‌های منازعه دارند. غرب و قدرتهای بزرگ در هجمه سنگین فرهنگی خود علیه نظامها و امت اسلامی، به‌قدری از ابزار رسانه بهره برده‌اند که می‌توان ادعا کرد این وسیله یکی از بازوهای اجرایی و کارآمد جنگ نرم علیه امت اسلامی است و تأثیر بسیار بر ملّتها نهاده است. رسانه‌ها در وضعیت کنونی، با توجه به تغییر کارکرد آنها از مسالمت‌آمیز به خصمانه و جنگ‌طلبانه، برای کشورها تهدید جدی به‌شمار می‌آیند. به دلیل همین تهدید است که امروزه اصطلاح «جنگ رسانه‌ای» بسیار کاربرد پیدا کرده است و امپریالیسم رسانه‌ای غرب، رسانه‌ها را «خدای دوم» می‌نامد که واژه مناسبی برای قدرت و کارکرد امروزی رسانه است. مسلم است که جنگ رسانه‌ای یکی از آشکارترین شاخه‌های جنگ نرم در جهان کنونی علیه ملّتهای آزاده جهان به طور عام و امت اسلامی به طور خاص به‌شمار می‌آید؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر تلاش شده است بعد از شناخت حوزه جنگ نرم، رسانه‌ها و کارکرد آنها در پروژه جنگ نرم علیه امّتهای اسلامی تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Role of Media in Soft War against the Islamic Nation (Ummah): A Conceptual Approach

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Javad Ghorbi
چکیده [English]

In the era of globalization, information and communication technologies have been widely developed and caused the world to encounter a wide variety of information and data. In the meantime, media, as the most important communication tool, has a unique role in the changes of the contemporary world. The media’s functions in the current condition and the role it plays, from peaceful ones to the belligerent and warlike attitudes, have become a serious threat to different countries. Nowadays, the use of the term “media war” has been increased, for western media imperialism considers the media as the second god, which is an appropriate term for media’s current power and performance. It is evident that media war is one of the most outstanding elements of soft and modern wars taking place in the current world. With the aforementioned information, this research aims to recognize the domain of soft war and explain the media’s role in soft war under the topic of media war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the media
  • media war
  • Soft War
  • managing soft war
  • propaganda
  • media imperialism
  • magic bullet