رسانه و بعد اجتماعی امنیت ملّی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی

2 دکتری روابط بین الملل، استادیار و هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از پنج بعد امنیت ملّی از نظر باری بوزان (نظریه‌پرداز مکتب کپنهاگ)، به پایبندی افراد یک ملّت نسبت به ارزشها و هنجارهای مشترک کشوری که در آن زندگی می‌کنند مربوط می‌گردد. ارزشها و هنجارها، از عوامل مهم و کلیدی در همبستگی و اتحاد یک ملّت در برابر محیط خارجی خود بوده و به عبارتی مردم یک کشور از طریق این هنجارها و ارزشها، هویت ملّی خود را شکل می‌دهند. در صورت فاصله گرفتن مردم آن کشور از ارزشها و هنجارهای مشترک، هویت ملّی از بین می‌رود و در نتیجه، امنیت ملّی به خطر می‌افتد. در این میان، رسانه و به‌ویژه رسانه‌های جمعی، مانند تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی مجازی، نقش بسیار مهمی را در پایبندی افراد به یک رفتار و عقیده خاص دارند و درنتیجه تأثیر بسزایی در شکل‌دهی هویت افراد یا تغییر هویت آنان دارند. در این مقاله با بررسی ابعاد و ویژگیهای بعد اجتماعی امنیت ملّی از دید مکتب کپنهاگ و همچنین کارکردهای رسانه و برخی از نظریه‌های مرتبط با آن، تأثیر رسانه‌ها بر امنیت اجتماعی شرح داده و این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «رسانه به عنوان متغیری واسط، هویت افراد یک جامعه را سیال و دچار تغییر تدریجی می‌کند و بر امنیت ملّی کشورها تأثیر دارد».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media and the Social Dimension of National Security

نویسندگان [English]

  • Mehradad Azimi 1
  • Ghodrat Ahmadian 2
چکیده [English]

According to Barry Buzan (one of the theorists of the Copenhagen School), social security, as one of the five dimensions of national security, is related to a nation’s commitment to shared values and norms. Values and norms are key factors in the solidarity of a nation against external environments. In other words, a nation shapes its national identity through norms and values. If the people of a country move away from the set of shared values and norms, national identity is lost and, as a result, national security is compromised. In the meantime, the media, especially the mass media, such as television and virtual communities, play a very important role in keeping people on a particular opinion and behavior and in shaping or changing the identity of individuals. The present article investigates the impact of the media on social security by examining the characteristics of the social dimension of national security from the perspective of the Copenhagen School as well as the functions of the media and some relevant theories. The hypothesis is that the media, as an intermediate variable, gradually melts and changes the identity of individuals in a community and affects the national security of a given country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Social security
  • Identity
  • national security
  • Virtual Communities